Logo rgb v5 veiligheid op pole position

Algemene voorwaarden

Prijsvraag Veiligheid op Poleposition

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag Veiligheid op Pole Position’) zijn van toepassing op de prijsvraag Veiligheid op Poleposition van Sociaal Fonds BIKUDAK, hierna te noemen SF BIKUDAK. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met onderstaande Algemene voorwaarden. Daarnaast zijn per categorie specifieke voorwaarden van toepassing.

1 - De prijsvraag behorende bij de actie Veiligheid op Pole Position bestaat uit drie onderdelen. Beste Idee, Beste Practice en Beste Veiligheidsman- of vrouw. Voor deelname aan de prijsvraag Beste Veiligheidsidee is bestemd voor dakdekkers die vallen onder de CAO BIKUDAK, Aan de prijsvraag het Beste Idee kunnen naar voornoemde óók UTA-medewerkers deelnemen. Voorgedragen personen voor de verkiezing Beste Veiligheidsman of -vrouw, dienen werkzaam te zijn in de BIKUDAK-sector.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag Veiligheid op Pole Position.

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury.

5 – De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag Veiligheid op Pole Position verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is SF BIKUDAK gerechtigd een andere winnaar te selecteren. De prijzen bestaan uit een VIP Weekend voor twee personen tijdens de F1 Grand Prix in Zandvoort in 2024 (Tee kaartjes voor de kwalificatie en race op respectievelijk 24 en 25 augustus 2024 en een hotelovernachting inclusief ontbijt), een Staatslot voor alle inzenders die aan de algemene en specifieke categorie voorwaarden voldoen, 15.000 euro voor de uitvoering van het beste idee of voor de branchebrede ontwikkeling van de best practice, vier toegangskaarten voor de race op 15 augustus 2024 (2 x 2 personen) voor de nummers twee in deze categorieën en twee toegangskaarten voor de inzender van de winnaar in de categorie beste veiligheidsman of -vrouw.

7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. SF BIKUDAK is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijzen.

8 – De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door SF BIKUDAK of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is SF BIKUDAK niet verantwoordelijk voor de levering van de prijzen. In dat geval zal de datum van levering van de prijzen nader worden bepaald.

9 – SF BIKUDAK is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijzen. In het geval dat de winnaar, of diens vertegenwoordiger een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). SF BIKUDAK kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

10 – Indien de prijzen bestaan uit toegangskaarten voor de F1 Grand Prix in Zandvoort 2024 of de kwalificatiedagen van dit evenement, kan er bij afgelasting of verandering van data geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

11 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. SF BIKUDAK mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

12 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is SF BIKUDAK gerechtigd om na digitale/schriftelijke/mondelinge toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag Veiligheid op Pole Position.

13 – Binnen enkele weken na bekendmaking van de prijswinnaars zullen de gewonnen prijzen per post aan de winnaars worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaars worden overhandigd.

14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. SF BIKUDAK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

15 – SF BIKUDAK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

16 – SF BIKUDAK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

17 – SF BIKUDAK is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag Veiligheid op Pole Position handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag Veiligheid op Pole Position of het verloop van de prijsvraag Veiligheid op Pole Position op oneerlijke wijze beïnvloeden.

18 – SF BIKUDAK is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag Veiligheid op Pole Position gedurende de looptijd van de prijsvraag Veiligheid op Pole Position te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag Veiligheid op Pole Position te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat SF BIKUDAK daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag Veiligheid op Pole Position, zal door SF BIKUDAK op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

19 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag Veiligheid op Pole Position nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag Veiligheid op Pole Position aan.