Logo rgb v5 veiligheid op pole position

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze website is een initiatief van Sociaal Fonds BIKUDAK, hierna te noemen SF BIKUDAK.

Doel van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons verwerkt in het kader van het beheer en de optimalisatie van onze website en worden niet aan derden verstrekt. Als u de contactformulieren op deze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u stuurt bewaard zolang dit nodig is voor beantwoording of de behandeling van uw verzoek.

Via een schriftelijk verzoek kunt u ons laten weten dat u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of wilt laten verwijderen.

Gebruik van cookies
De cookies worden geplaatst om deze website goed te laten functioneren, om bezoekersstatistieken bij te houden en voor het delen van content van en naar sociale netwerken.

Privacybeleid
SF BIKUDAK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SF BIKUDAK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SF BIKUDAK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door SF BIKUDAK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen;
 • Informatieverstrekking

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SF BIKUDAK de volgende persoonsgegevens van u (of uw medewerkers) vragen:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht

SF BIKUDAK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Na het opheffen van SF BIKUDAK worden de gegevens nog 10 jaar bewaard. In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden-partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan betreuren wij dit natuurlijk. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Sociaal Fonds BIKUDAK
Groningenhaven 4, 3433PE Nieuwegein